Personeel & Organisatie

Binnen het domein Personeel & Organisatie (P&O) werken de aangesloten organisaties samen op het gebied van kennis delen, verspreiden en ontwikkelen. De functionarissen van P&O Carante Groep volgen de ontwikkelingen op de verschillende P&O-terreinen, zoals arbeidsomstandigheden en verzuim, juridische vraagstukken, opleiding- en organisatieontwikkeling, e-HRM etc.  De gezamenlijke aanpak levert schaalvergroting op die leidt tot verbetering van kennis, kwaliteit en efficiency. Het domein P&O wordt aangestuurd door manager P&O.

Kennis, Kwaliteit en Efficiency

Kennis, Kwaliteit en Efficiency heeft betrekking op verschillende P&O terreinen die naast kwaliteitsverbetering ook financieel voordeel opleveren.

De krachtenbundeling draagt zorg voor continuïteit en versterking van de marktpositie.
Onder leiding van manager P&O wordt vertegenwoordiging in externe netwerken, afstemming met andere domeinen en ISO certificering tot stand gebracht. Middels kennissessies en netwerkbijeenkomsten wordt kennis gedeeld en verdiept. Raamovereenkomsten worden afgesloten en de aanschaf van e-HRM applicaties vindt zo mogelijk in gezamenlijkheid plaats (er is geen sprake van verplichte afname). Bij de inrichting en implementatie van Carante Groep breed aangeschafte e-HRM applicaties wordt projectondersteuning geboden. Tevens wordt er Carante Groep brede projectondersteuning aangeboden volgens de Agile methodiek. Door het houden van evaluatie- en voortgangsgesprekken met leveranciers wordt kwaliteit geborgd. De input voor deze gesprekken is afkomstig uit de diverse project- en afstemmingsgroepen welke door P&O worden geïnitieerd en begeleid.


In ons land is de langdurige zorg continu in beweging waarop organisaties in ons samenwerkingsverband anticiperen, reageren en innoveren. Professionals binnen onze HR-vakgroep zijn in ‘nabijheid’ om te ondersteunen en adviseren op basis van actuele kennis en inzichten.

- Gerald Rijks, manager Personeel & Organisatie